4. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки - Програма розвитку малого підприємництва у Кіровоградській області

4. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки

і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва


1.

Підвищення освітнього та інформаційного рівня кадрів місцевих органів виконавчої влади для роботи в умовах ринкової економіки

Провести короткотермінові тематичні семінари з адміністраторами дозвільних центрів

2009 -

2010 роки

Центр перепідготов-

ки та підвищення кваліфікації праців-ників органів дер-жавної влади, органів місцевого самоврядування, керівників держав- них підприємств, установ та організацій облдержадміністра-ції


Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторисних призначень

Підвищення рівня кваліфікації адміністраторів дозвільних центрів областіПровести короткотермінові тематичні семінари з керівниками центрів підтримки і розвитку підприємництва

2009 -

2010 роки

Головне управління економіки облдержадмініс-трації, Центр перепідготов-

ки та підвищення кваліфікації праців-ників органів дер-жавної влади, органів місцевого самоврядування, керівників держав-них підприємств, установ та організацій облдержадміністра-

ції, Регіональний фонд підтримки підприємництва в області


Кошти обласного бюджету

2009 рік –

5,0 тис. грн.


2010 рік -

5,0 тис. грн.


Підвищення рівня кваліфікації керівників центрів підтримки і розвитку підприємництва
Провести короткотермінові тематичні семінари із спеціалістами РДА, МВК, до функціональних обов’язків яких належить робота з суб’єктами малого підприємництва

2009 -

2010 роки

Центр перепідготов-

ки та підвищення кваліфікації праців-ників органів дер-жавної влади, органів місцевого самоврядування, керівників держав -них підприємств, установ та орга –нізацій облдержадміністра- ції, головне управління економ -міки облдержадмі -ністрації, Регіональ-ний фонд підтримки підприємництва в області


Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторисних призначень

Підвищення рівня кваліфікації державних службовців

2.

Здійснення про-фесійної підготов-ки, перепідготов-ки та підвищення кваліфікації суб’єктів під-приємницької діяльності

Забезпечити участь підприємців області в Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива” та направляти спеціалістів до вищих навчальних закладів для здобуття другої економічної освіти та проходження стажування за кордоном


2009-

2010 роки

Головне управління економіки облдерж-адміністрації,

райдержадмініст- рації,

міськвиконкоми

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторисних призначень

Підвищення рівня кваліфікації керів-ників підприєм-ницьких структур та суб’єктів підприємницької діяльностіЗабезпечити фінансування заходів Програми перепідготовки управлінсь-ких кадрів для сфери підприємництва „Укра-їнська ініціатива”, зокрема перепідготовку спеціалістів у вищих навчальних закладах - учасниках Програми

2009-

2010 роки

Головне управління економіки, головне

фінансове управління облдержадміністра-ції, Регіональний фонд підтримки підприємництва в області

Кошти обласного бюджету

2009 рік –

10,0 тис. грн.


2010 рік –

10,0 тис. грн.

Формування в області критичної маси молодих управлінців, здатних господарювати в умовах ринкової економіки

3.

Надання суб’єктам підприємницької діяльності

допомоги з розробки бізнес-планів

На замовлення підприєм-ців-початківців надавати консультації під час розробки бізнес-проектів для отримання фінансової допомоги через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області


2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області

Кошти на утримання виконавців

У межах кошторисних призначень

Спрощення процесу отримання фінансової допомоги з місцевих бюджетів

4.

Підвищення конкурентоспро -можності безробітних на регіональних ринках праці, зменшення дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили.


Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість:


1050 осіб


1100 осіб
2009 рік


2010 рік

Обласний, міськрайонні і районні центри зайнятості, навчальні заклади області

Фонд загаль-нообов’язко-вого держав-ного соціаль-ного страху-

вання на ви-

падок безро-

біття

У межах кошторисних призначеньПідвищення конкурентоспро-можності безробітних на місцевих ринках праці

5.

Удосконалення професійної орієнтації незайнятого населення щодо активної трудової діяльності у сфері малого бізнесу

Сприяти розвитку малого бізнесу шляхом організації професійної підготовки безробітних, які мають вищу та базову вищу освіту і виявили бажання займатися підприємниць-кою діяльністю

300 осіб


350 осіб
2009 рік


2010 рік

Обласний, міськрайонні і районні центри зайнятості, навчальні заклади

Фонд загаль-нообов’язко-вого держав-ного соціаль-ного страху-вання на ви-падок безро-біття

У межах кошторисних призначеньУдосконалення професійної орієн-тації незайнятого населення щодо активної діяльності у сфері малого бізнесу

6.

Впровадження нових методів професійної орієнтації незайнятого населення

Забезпечити функціонування цільових курсів за програмою “Підприємець-початківець” для:


300 осіб


350 осіб2009 рік


2010 рік

Обласний, міськра- йонні і районні центри зайнятості, навчальні заклади, Кіровоградська асоціація жінок-підприємниць

Фонд загаль-нообов’язко-

вого держав-ного соціаль-ного страху-вання на ви-падок безро-біття

У межах кошторисних призначеньВпровадження нових методів професійної орієнтації незайнятого населення

5. Пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва,

пілотні програми та проекти


1.

Розвиток підпри-ємництва у сільсь-кій місцевості

Забезпечити впровадження проекту фермерського господарства „Ташлик” щодо розведення великої рогатої худоби, виробництва молочної продукції

2009 рікРегіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фермерське господарство „Ташлик”, Вільшанський район


У межах кошторисних призначень

.

Створення нових робочих місць у сільській місцевості, збільшення надходжень до бюджету
Забезпечити впровадження проекту фізичної особи-підприємця Костенка В.П. щодо створення майстерні з відновлення зношених запчастин, вузлів та механізмів для сільськогосподарської техніки

2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фізична особа-підприємець Костенко В.П., Добровеличківський район

У межах кошторисних призначень
Задоволення потреб населення у послугах з відновлення та ремонту сільськогоспо-дарської техніки, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету
Забезпечити впровадження проекту сільськогоспо- дарського обслуговуючого кооперативу „Іванковецький світанок” щодо створення ефективного механізму збору та реалізації коров’ячого молока, виробленого власниками особистих господарств

2009 рік

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

сільськогосподар-ський обслугову-ючий кооператив „Іванковецький світанок”, Знам’янський район


У межах кошторисних призначень
Задоволення потреб сільського населення у створенні пункту збору молока, створення нових робочих місць у сільській місцевості, збільшення надходжень до бюджету
Забезпечити впровадження проекту хлібокомбінату Маловисківської райспоживспілки щодо модернізації діючого виробництва з випічки хліба та хлібобулочних виробів

2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області, підприємці та під-приємства області,

хлібокомбінат Маловисківської райспоживспілки

У межах кошторисних призначень
Створення нових робочих місць у сільській місцевості, збільшення надходжень до бюджетуЗабезпечити впровадження проекту фізичної особи-підприємця Примакова К.Я. щодо створення цеху розливу безалкогольних, питних напоїв

2009 -

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фізична особа-підприємець Примаков К.Я.,

Новомиргородський район

У межах кошторисних призначень
Заохочення підприємницької активності молоді, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету

2.

Підтримка інноваційних проектів

Забезпечити впровадження проекту фермерського господарства „Інтенсивний сад” щодо впровадження крапельного зрошення для вирощування саджанців за інтенсивними технологіями

2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фермерське господарство „Інтенсивний сад”, Бобринецький район


У межах кошторисних призначень
Створення нових робочих місць у сільській місцевості

3.

Підтримка власного товаровиробника

Забезпечити впровадження проекту фізичної особи-підприємця Биця

В.М. щодо модернізації цеху з виготовлення будівельних матеріалів (шлакоблоки, тротуарна плитка)

2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фізична особа-підприємець

Биць В.М.,

Новоархангель-ський район


У межах кошторисних призначень
Створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетуЗабезпечити впровадження проекту приватного підприємства „Соціум – Т” щодо створення цеху з виготовлення дерев’яних будівельних конструкцій, столярних виробів та товарів народного споживання


2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

приватне підприємство „Соціум – Т”,

НовомиргородськийрайонУ межах кошторисних призначень
Створення нових робочих місць у сільській місцевостіЗабезпечити впровадження проекту товариства з обмеженою відповідальністю „Хладон” щодо модернізації майстерні з ремонту сучасної техніки (холодильники, пральні машини, пилососи)

2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

товариство з обмеженою відповідальністю „Хладон”, Новоархангельсь-кий район


У межах кошторисних призначень
Задоволення потреб населення у побутових послугах, збільшення надходжень до бюджетуЗабезпечити впровадження проекту фізичної особи-підприємця Матца Д.П. –щодо створення цеху з виробництва металопластикових вікон та дверей з впровадженням енергозберігаючих технологій


2009 -

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фізична особа-підприємець Матц Д.П.,

Новоархангельсь -кий район

У межах кошторисних призначень
Заохочення підприємницької активності молоді, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету
Забезпечити впровадження проекту фізичної особи-підприємця Ткаченка І.М. щодо розширення виробничих потужностей та інфраструктури збуту металопластикових конструкцій, пінобетонних блоків за рахунок придбання нового обладнання

2009 -

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фізична особа-підприємець Ткаченко І.М.,

м. Олександрія

У межах кошторисних призначень
Підтримка вітчизняного виробника, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету

4.

Залучення до підприємницької діяльності слабо-захищених верств населення: підтримка жіно –чого підприєм -ництва


Провести обласний конкурс „Міс-Бізнес” серед студенток вищих навчальних закладів

м. Кіровограда

2009 рік


2010 рік

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадмініст - рації


Власні кошти виконавців

2009 рік - 5,0 тис. грн.


2010 рік - 5,0 тис грн.

Заохочення молодих жінок, здатних до підприємницької діяльностіЗдійснювати підготовку та перепідготовку безробіт-них жінок, які виявили бажання займатися підпри-ємницькою діяльністю

2009-

2010 роки

Обласний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язково-го держав-ного соціаль-ного страху-вання на ви-падок безро-біття

У межах кошторисних призначень

Підвищення конкурентоспро-можності безробітних жінок на ринку праціПідготувати та реалізувати проект „Підготовка вчителя до викладання основ економічної теорії підприємницької діяльності для учнівської молоді в загальноосвітніх школах”


2009-

2010 роки

Кіровоградська асоціація жінок-підприємниць,

Кіровоградський інститут комерції,

Регіональний фонд підтримки підприємництва в області


Кошти обласного бюджету


Власні кошти виконавців

2009 рік - 15,0 тис. грн.


2010 рік - 15,0 тис. грн.


2009 рік - 15,0 тис. грн.


2010 рік - 15,0 тис. грн.

Впровадження в школах курсу викладання основ економічної теорії підприємницької діяльності для учнівської молодіЗабезпечити впровадження проекту фізичної особи-підприємця Сарани С.Г. щодо створення салону з надання перукарських послуг

2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фізична особа-підприємець Сарана С.Г., Новомиргородський район

У межах кошторисних призначень
Задоволення потреб населення у перукарських послугах, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету
Забезпечити впровадження проекту фізичної особи-підприємця Мороза О.А. щодо створення дитячого кафетерію

2009-

2010 роки

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області,

фізична особа-підприємець Мороз О.А

Новоархангельсь- кий район

У межах кошторисних призначень
Задоволення потреб населення у побутових послугах, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету

5.

^ Залучення до підприємницької діяльності молоді
0459133404768576.html
0459273825802493.html
0459488146763716.html
0459567521392560.html
0459676240189286.html