БІБЛІОГРАФІЯ - На тлі світового досвіду

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Барабаш О. (Упорядник). Законотворення - основна функція
  парламенту. - К., 1997

 2. Шрьодер Л., Барабаш О., Білий Л. та інші. Бюджетні повноважен­
  ня парламенту. Українські реалії на тлі світового досвіду. - К., 1997

 3. Кислий П. Зміни до Регламенту Верховної Ради у зв'язку з вве­
  денням "Дня Уряду України". // "Вісник" Програми сприяння
  парламентові України, 1995, № 8,

 4. Білий Л. Бюджетний процес 1996 року. Хроніка подій. //
  "Вісник" Програми сприяння парламентові України, 1996,
  № 12(20)

 5. Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку подат­
  кової системи України: Матеріали науково-практичної конфе­
  ренції. - Ірпінь, 1999

 6. Луніна І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до
  проведення реформ // Економіка України. - №3, 1998

 7. Сутортіна В.М. Держава - податки - бізнес. -К., 1992

Розділ V. Контрольний процес

 1. Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування:
  світовий та українськи досвід. - К., 1997

 2. Кислий П. До питання про організацію контрольної діяльності
  Верховної Ради України. // "Вісник" Програми сприяння пар­
  ламентові України, 1995, № 4

 3. Ткачук А. Місцеве самоврядування в Україні - поняття чи ре­
  альність. // "Вісник" Програми сприяння парламентові Украї­
  ни, 1995, №7

 4. Кислий П. Контроль державної влади в Україні. // "Вісник"
  Програми сприяння парламентові України, 1996, № 8(16)

 5. Барабаш О. Контрольна діяльність парламенту України, 1994 -
  1996 роки. // "Вісник" Програми сприяння парламентові Ук­
  раїни, 1996, № 10(18)

 6. Ембрі Шері Е. Ревізійні органи законодавчої влади у Західній
  Європі. // "Вісник" Програми сприяння парламентові України,
  1996, №10(18)

^ СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

 1. Кислий П. Рекомендації до процедури слухань галузевих про­
  блем у комітетах Верховної Ради України. // "Вісник" Програ­
  ми сприяння парламентові України, 1996, № 11(19)

 2. Браун Т. Огляд методів контролю виконання бюджету. //
  "Вісник" Програми сприяння парламентові України, 1996,
  № 12(20)

 3. Ткачук А. Місцеве самоврядування в Україні після прийняття
  нової Конституції України. // "Вісник" Програми сприяння
  парламентові України, 1996, № 13(21)

 4. Кислий П. Важливість урядових джерел інформації. // "Вісник"
  Програми сприяння парламентові України, 1997,
  № 8(30)

 5. Кислий П. Надання інформації за проектом закону "Про Кабі­
  нет Міністрів України". // "Вісник" Програми сприяння парла­
  ментові України, 1997, № 8(30)

 6. Білий Л. Контроль як засіб отримання достовірної інформації.
  // "Вісник" Програми сприяння парламентові України, 1995,
  № 8(30)

 7. Зарубіжний та український досвід парламентських слухань. //
  "Вісник" Програми сприяння парламентові України, 1997,
  №9(31)

 8. Кислий П. Права і обов 'язки народного депутата, його законо­
  давча та контрольна діяльність, робота у постійних комітетах
  та фракціях. // "Вісник" Програми сприяння парламентові Ук­
  раїни, 1998, №2(33)

 9. Кислий П. Контрольні функції Верховної Ради та її комітетів. /
  / "Вісник" Програми сприяння парламентові України, 1999, №2-
  3(37-39)

 10. Підготовка і проведення слухань у Палаті представників Амери­
  канського Конгресу (переклад Національного Демократичного
  інституту Міжнародних відносин). - Вашінгтон - Київ, 1999

 11. Матеріали по парламентських запитах,- Список перекладів
  ПСП, №58

 12. Вайз Ч. Чиновництво під парламентським контролем,- Список
  перекладів ПСП, №85.

406

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Вайз Ч. Коментар до законів США про гарантування доступу
  до урядової інформації,- Список перекладів ПСП, №92.

 2. Морман Вільям. Контрольні повноваження парламенту: важ­
  ливість різноманітних джерел інформації та аналізу,- Список
  перекладів ПСП, №106

 3. Сінклер Том. Повноваження Конгресу на отримання інформації
  від виконавчих органів влади.- Список перекладів ПСП, №107

 4. Контроль з боку комітетів Конгресу,- Список перекладів ПСП,
  №123

 5. Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управле-
  ние. -М.,1984

 6. Харлоф 3. Местнне органьї власти в Европе. - М., 1992

 7. Закон про місцеве самоврядування в Україні: науково - прак­
  тичний коментар. - К., 1999

Розділ VI. Діяльність депутатів парламенту

 1. Ткачук А. Абетка депутата, словник найбільш вживаних
  термінів та понять, - К., 1999

 2. Свєтова С. Лобізм як процес. // "Вісник" Програми сприяння
  парламентові України, 1996, № 14(22)

 3. Шейко П. Правові засади депутатської етики.// "Вісник" Про­
  грами сприяння парламентові України, 1997, № 5(27)

 4. Грушанська Н. Правові засади депутатської етики // Право
  України, 1997, № 12

 5. Манчуленко Г., Філіпчук В. Народний депутат України: кон­
  ституційно-правовий статус // Віче, 1998, №1

 6. Шейко П., Грушанська Н. Правові засади депутатської етики:
  світовий досвід та Верховна Рада України // Голос громадяни­
  на, 1997, №4

 7. Виноградов С.И. Культура парламентской речи. - М., 1994

Матеріали ПСП ви можете замовити по тел.: 290 8531,290 9538,290 0825.

Деякі матеріали ви також можете дістати засобами Інтернету за адресами: \у\у\у.$реа.іп(1іапа.е<іи/р<1р АУХУШ.изикгаіпе.ог^/рдр/рфриЬк.Ьіті

407

СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ


408
ЗМІСТ

ЗМІСТ

Анотація 2

ПЕРЕДМОВА З

РОЗДІЛ І. ВИТОКИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 11

1.1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ВЛАДИ .. 11

 1. Давні форми народовладдя і представницької влади.... 11

 2. Народовладдя і представницька влада у Стародавній
  Греції 19

 3. Народовладдя і представницька влада у Стародавньому
  Римі 25

 4. Представницька влада у Середньовічній Європі ЗО

 5. Еволюція парламенту Великої Британії 31

 6. Еволюція Конгресу Сполучених Штатів Америки 37

1.2. СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ВЛАДИ В
УКРАЇНІ 42

 1. Народовладдя і представницька влада в Русі 42

 2. Представницька влада часів Великого князівства
  Литовського 45

 3. Влада часів Гетьманщини 50

 4. Центральна Рада 56

 5. Законодавча влада за Гетьманату 62

 6. Влада часів Директорії 65

 7. Верховна Рада УРСР 66

 8. Верховна Рада України 72

1.3. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 77

 1. Формування основних ідей парламентаризму 77

 2. Еволюція виборчого права 82

1.4. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 1 87

 1. Додаток 1.1 87

 2. Додаток 1.2 96

 3. Додаток 1.3 98

РОЗДІЛ II. ПАРЛАМЕНТИ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВ­
НОЇ ВЛАДИ 103

409

СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

2.1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТІВ 103

 1. Законодавчі акти, що регулюють діяльність
  парламентів 103

 2. Деякі проблеми урегулювання діяльності

Верховної Ради 108

2.2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТІВ 112

 1. Законодавчі функції парламенту 112

 2. Контрольні функції парламенту 115

 3. Установчі функції парламенту 118

 4. Бюджетно-фінансові функції парламенту 122

 5. Внутрішньополітичні функції парламенту 123

 6. Зовнішньополітичні функції парламенту 123

2.3. ВІДНОСИНИ МІЖ ЗАКОНОДАВЧОЮ І ВИКОНАВЧОЮ
ГІЛКАМИ ВЛАДИ 127

2.3.1. Парламенти у системі органів державної влади

країн розвинутої демократії 127

 1. Роль Верховної Ради України у системі державного
  управління 132

 2. Відносини між Верховною Радою і Кабінетом
  міністрів України 133

 3. Відносини між парламентом і Главою держави 136

2.4. ПАРЛАМЕНТ І СУДОВА ВЛАДА 139

 1. Парламенті Конституційний Суд 139

 2. Парламент і суди загальної юрисдикції 141

2.5. ПАРЛАМЕНТ І РЕГІОНИ 142

 1. Місцеве самоврядування у державному управлінні.... 142

 2. Парламент і органи місцевих адміністрацій 144

 3. Верховна Рада і місцеве самоврядування в Україні.... 149

 4. Формування місцевих бюджетів 152

2.6. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ II 155

 1. Додаток 2.1 155

 2. Додаток 2.2 156

 3. Додаток 2.3 158

 4. Додаток 2.4 158

410

ЗМІСТ

РОЗДІЛ III. СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ
ЇХ РОБОТИ 159

3.1. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК РОБОТИ
ПАРЛАМЕНТІВ СВІТУ 159

 1. Однопалатні і двопалатні парламенти 159

 2. Основні органи і підрозділи парламенту 164

 3. Порядок роботи парламентів 166

3.2. КОМІТЕТИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ РОБОТИ 172

 1. Створення та ліквідація комітетів 172

 2. Система сильних комітетів 177

 3. Система слабких комітетів 180

 4. Система перехідних комітетів 181

3.3. СТАТУС ФРАКЦІЙ У ПАРЛАМЕНТІ 183

 1. Роль партій у суспільстві 183

 2. Роль фракцій у парламенті 189

3.4. АПАРАТ 195

 1. Загальні відомості про апарат парламенту 195

 2. Особистий апарат 197

 3. Парламенти без особистого апарату 198

 4. Апарат комітетів законодавчого органу 198
 1. АДМІНІСТРАТИВНА СЛУЖБА 202

 2. ДОСЛІДНИЦЬКА СЛУЖБА 204

 3. КОНТРОЛЬНА СЛУЖБА 205

3.8. СТРУКТУРА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 205

^ 3.8.1. Основні органи і підрозділи Верховної Ради 205

3.9. КОМІТЕТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 207

 1. Конституційні засади утворення комітетів 207

 2. Організація діяльності комітетів 210

 3. Роль комітетів у діяльності Верховної Ради України ..211

3.10. ФРАКЦІЇ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ 214

 1. Організація і ліквідація фракцій 214

 2. До проблеми утворення парламентської більшості 216

3.11. АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 224

^ 3.11.1. Структурні підрозділи апарату Верховної Ради

України 224

411

СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

 1. Дослідницька служба 227

 2. Управління справами 230
 1. ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ
  УКРАЇНИ 231

 2. УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ
  ЛЮДИНИ 233

 3. РАХУНКОВА ПАЛАТА 235

 4. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ III 237
 1. Додаток 3.1 237

 2. Додаток 3.2 239

 3. Додаток 3.3 240

 4. Додаток 3.4 241

 5. Додаток 3.5 243

 6. Додаток 3.6 244

 7. Додаток 3.7 245

 8. Додаток 3.8 247

 9. Додаток 3.9 253

3.15.10. Додаток 3.10 254

РОЗДІЛ IV. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС 255

4.1. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ 255

 1. Загальні відомості про законодавчий процес 255

 2. Підготовка законопроекту, законодавча ініціатива 259

 3. Внесення законопроекту до парламенту 260

4.2. РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТУ У КОМІТЕТІ 262

 1. Подання законопроекту у комітет 262

 2. Робота над законопроектом у комітеті 262

 3. Слухання у комітетах щодо законопроекту 264

 4. Внесення поправок до законопроекту 270

 5. Супровід справ і законів у комітеті 271

4.3. РОБОТА НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ НА ПЛЕНАРНОМУ
ЗАСІДАННІ 273

 1. Внесення законопроекту на пленарне засідання 273

 2. Розгляд законопроекту на пленарному засіданні 274

4.4. РОЛЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ
ПРОЦЕСІ 280

412

ЗМІСТ

4.5. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ ПРО БЮДЖЕТ 284

 1. Розробка і здійснення податкової політики 284

 2. Стадії бюджетного процесу: бюджетна резолюція і фінан­
  сові цикли 291

 3. Бюджетні повноваження Верховної Ради України 297
 1. РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ У ЗАКОНОДАВЧОМУ
  ПРОЦЕСІ 299

 2. ПРОБЛЕМИ ІЄРАРХІЇ НОРМАТИВНИХ АКТІВ 301

 3. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ IV 305
 1. Додаток 4.1 305

 2. Додаток 4.2 306

 3. Додаток 4.3 307

 4. Додаток 4.4 308

 5. Додаток 4.5 309

 6. Додаток 4.6 313

 7. Додаток 4.7 313

 8. Додаток 4.8 315

 9. Додаток 4.9 316

 10. Додаток 4.10 316

 11. Додаток 4.11 320

РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬНИЙ ПРОЦЕС 221

5.1. КОНТРОЛЬ У ДЕРЖАВАХ СВІТУ 321

 1. Контрольна діяльність парламентів світу 321

 2. Виконання бюджету і контроль 324

5.2. КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ 334

 1. Контрольні органи в Україні 334

 2. Контрольні повноваження Верховної Ради України ...337

 3. Контрольні повноваження комітетів Верховної

Ради України 338

 1. Слухання посадових осіб у комітетах 339

 2. Депутатські запити, година запитань 344

 3. "День Уряду України" 345

 4. Розслідування 352

 5. Контроль за дотриманням законів органами місцевого
  самоврядування 353

413

СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

5.2.9. Контроль за дотриманням законів громадськими органі­
заціями 357

5.3. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ V 361

5.3.1. Додаток 5.1 361

РОЗДІЛ VI. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ ПАРЛАМЕНТУ 363

6.1. НОРМИ ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ 363

 1. Правовий статус депутатів 363

 2. Парламентські привілеї 366

 3. Правила поведінки депутатів 370

6.2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПУТАТІВ 377

 1. Законодавчі функції депутатів 377

 2. Роль народного депутата у бюджетному процесі 380

 3. Представницькі функції депутатів 381

 4. Контрольні функції депутатів 384

 5. Робота депутатів у фракціях і групах 389

 6. Робота депутатів у постійних комітетах 391

6.3. РОЛЬ ДЕПУТАТІВ У ПРОЦЕСІ ЛОБІЮВАННЯ 392

 1. Регулювання лобістської діяльності 392

 2. Лобіювання у Верховній Раді України 393

6.4. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ VI 394

 1. Додаток 6.1 394

 2. Додаток 6.2 394

 3. Додаток 6.3 396

БІБЛІОГРАФІЯ 397

ЗМІСТ 409

414

ДОВІДКИ ПРО АВТОРІВ

ДОВІДКИ ПРО АВТОРІВ

ПАВЛО КИСЛИЙ

Народився 5 березня 1933 року у селі М-Олександрівка Бориспільського району Київської області.

Вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті (1952 -1957 рр.).

Працював в Інституті проблем матеріалознавства НАН України (1957 -1977 рр.), заступником директора Інституту надтвердих матеріалів НАН Украї­ни (1977 - 1990 рр.).

З 1990 по 1994 рік народний депутат України, Голова Комітету з питань народної освіти і науки.

Захистив кандидатську дисертацію у 1962 році, докторську дисертацію -у 1972 році.

У 1979 році присвоєно наукове звання професора, у 1982 році обрано чле-ном-кореспондентом НАН України, у 1992 році - академіком НАН України.

31977 року - член Міжнародного Планзеєвського товариства, з 1979 року - член Міжнародного інституту нуки про спікання, у 1979 році обрано академі­ком Міжнародної академії кераміки.

З 1985 по 1990 рік - Головний редактор Міжнародного журналу "Сегатіс Іпіетаііопаі".

Автор 12 монографій і довідників, понад 250 наукових праць, понад 150 авторських свідовств на винаходи. З проблем парламентаризму опублікував по­над 10 праць, книгу: "Комітети - основа діяльності законодавчих органів влади".

Заслужений діяч науки і техніки України.

Кавалер орденів "Знак почета", "За заслуги. III ступінь" і медалей "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть"

^ ЧАРЛЬЗ ВАЙЗ

Чарльз Р. Вайз - професор університету штату Індіана у галузі суспільних наук, має магістерський і докторський ступені. Обіймав посаду Президента На­ціональної асоціації відділень суспільних справ і управління, яка акредитує у Сполучених Штатах програми у сфері суспільних справ. Працював головним редактором "Огляду державного управління". Був директором відділу міжуря­дових стосунків Міністерства юстиції Сполучених Штатів, заступником декана відділення суспільних і екологічних досліджень університету штату Індіана.

Чарльз Вайз опублікував численні статті про Верховну Раду України у різних наукових журналах. Він тричі отримував премію імені Вільяма Е. Мошера і фредрика С. Мошера за найкращі наукові статті в "Огляді держав­ного управління".Чальз Вайз нині є керівником науково-дослідного центру при університеті штату Індіана, який вивчає проблеми, пов'язані з Конгре­сом США і керівником Програми сприяння парламентові України.

ПАВЛО КИСЛИЙ, ЧАРЛЬЗВАЙЗ

СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

НА ТЛІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР Е. Р. Рахімкулов,

Науковий співробітник університету штату Індіана, США

Художнє оформлення та оригінал-макет СП "Інтертехнодрук"

Підписано до друку 25.09.2000; Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Тайме. Вид 5. Зам. 125

Віддруковано: СП "Інтертехнодрук", Київ, вул. О. Гончара, 30А
0465076145161041.html
0465224108607142.html
0465329534212368.html
0465359432330403.html
0465469509235341.html