Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни - страница 16

^ 8. ІНЖЕНЕР З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ
Завдання та обов'язки. Забезпечує одержання комплектної проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів від замовників та передачу її за призначенням для виконання будівельно-монтажних робіт. Здійснює перевірку правильності складання кошторисної документації проектними організаціями, відповідність її діючим нормативним документам. Стежить за своєчасним внесенням до проектно-кошторисної документації необхідних змін, що пов'язані з впровадженням нових нормативів, цін, прейскурантів, каталогів, збірників одиничних розцінок тощо. Бере участь у підготовці висновків підрядної організації щодо проектно-кошторисної документації. Готує необхідну інформацію щодо проектно-кошторисної документації. Забезпечує архівне збереження проектно-кошторисної документації.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації проектно-кошторисної справи у будівництві; організацію розроблення проектно-кошторисної документації, порядок її погодження та затвердження; методику складання кошторисів, кошторисно-фінансових розрахунків, калькуляцій; порядок складання та застосування збірників і каталогів одиничних розцінок, цінників на будівельні матеріали, конструкції, вироби, монтаж устаткування, збірників прейскурантів і типових наборів устаткування та матеріалів; будівельні норми та правила; основи економіки, організації будівельного виробництва, праці й управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

^ Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи I категорії - не менше 2 років.

Інженер з проектно-кошторисної роботи I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи II категорії - не менше 2 років.

Інженер з проектно-кошторисної роботи II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи - не менше 2 років.

Інженер з проектно-кошторисної роботи. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
9. ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
^ Завдання та обов'язки. Розробляє окремі розділи (частини) проекту відповідно до виданого йому завдання. Бере участь у розробленні пропозицій щодо проектних рішень, які готує головний спеціаліст відділу, у збиранні вихідних даних для проектування, вирішенні технічних питань, що виникають протягом усього періоду проектування об'єктів, їх будівництва, введення в дію й освоєння проектних потужностей. Пов'язує проектні рішення виданого йому завдання з проектними рішеннями інших розділів (частин) проекту. Проводить патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень та їх патентоспроможності. Забезпечує відповідність проектних рішень і документації, що розробляються, стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам з проектування та будівництва. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів з питань, що входять до його компетенції, аналіз й узагальнення досвіду проектування й впровадження у будівництво прийнятих проектних рішень; готує на цій основі пропозиції щодо доцільності коригування прийнятих загальних і принципових напрямів проектування. Бере участь у складанні заявок на винаходи та підготовці висновків з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, у роботі семінарів і конференцій.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали щодо проектування об'єктів будівництва, оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; методи проектування та проведення техніко-економічних розрахунків; основи технології будівельного виробництва, виготовлення та монтажу устаткування і конструкцій, види та властивості матеріалів; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються; технічні засоби проектування та будівництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту.

^ Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-проектувальник. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-проектувальника I категорії - не менше 2 років.

Інженер-проектувальник I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-проектувальника II категорії - не менше 2 років

Інженер-проектувальник II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-проектувальника - не менше 2 років.

Інженер-проектувальник. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
^ 10. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль якості будівельно-монтажних робіт. Контролює відповідність якості матеріалів, конструкцій та деталей, що надходять від постачальників, діючим стандартам і технічним умовам. Бере участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю, створенні стандартів та нормативів якісних показників, реалізації заходів щодо підвищення якості будівництва. Вивчає вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розроблення та впровадження систем управління якістю. Розробляє рецептуру виготовлення бетону, будівельного розчину, мастик, барвників та інших будівельних компонентів. Очолює проведення лабораторних аналізів та випробувань будівельних матеріалів і деталей. Контролює ведення журналів виконання робіт на будівельних об'єктах, додержання температурного режиму витримування бетонних конструкцій у зимовий період. Здійснює нагляд за експлуатацією лабораторного устаткування та своєчасним поданням його на періодичну державну перевірку. Сприяє підвищенню ефективності роботи груп якості.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо управління якістю будівельно-монтажних робіт (продукції); будівельні норми і правила, технічні умови виробництва та приймання будівельно-монтажних робіт, технологію виготовлення та вимоги до якості будівельних матеріалів, конструкцій, виробів; порядок пред'явлення та розгляду рекламацій щодо якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів; системи, методи та засоби контролю якості; лабораторне устаткування та правила його експлуатації; методи лабораторних випробувань; технологію будівельного виробництва; основи законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

^ Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер з якості. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з якості I категорії - не менше 2 років.

Інженер з якості I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з якості II категорії - не менше 2 років.

Інженер з якості II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з якості - не менше 2 років.

Інженер з якості. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

0494821531364204.html
0494877022311508.html
0494945798992595.html
0495100984359694.html
0495210954157032.html