Глава X - Кодекс законів про працю України

Глава X


^ ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА


Стаття 139. Обов'язки працівників


Працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно

і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним

органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна

власника, з яким укладено трудовий договір.

{ Стаття 139 в редакції Закону N 263/95-ВР від 05.07.95 }


Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни


Трудова дисципліна на підприємствах, в установах,

організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних

та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи,

свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а

також заохоченням за сумлінну працю.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до

порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до

працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо

окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних

випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

{ Стаття 140 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 8474-10

від 27.02.85, N 5938-11 від 27.05.90 }


Стаття 141. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу


Власник або уповноважений ним орган повинен правильно

організувати працю працівників, створювати умови для зростання

продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу

дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил

охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників,

поліпшувати умови їх праці та побуту.


Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Статути і положення про дисципліну


Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах,

організаціях визначається правилами внутрішнього трудового

розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням

власника або уповноваженого ним органу і виборним органом

первинної профспілкової організації (профспілковим представником)

на основі типових правил.

У деяких галузях народного господарства для окремих категорій

працівників діють статути і положення про дисципліну.

{ Стаття 142 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10

від 24.01.83, N 8474-10 від 27.02.85; Законами N 2134-12 від

18.02.92, N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 }


Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі


До працівників підприємств, установ, організацій можуть

застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених

трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

{ Стаття 143 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від

20.03.91 }


Стаття 144. Порядок застосування заохочень


Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним

органом разом або за погодженням з виборним органом первинної

профспілкової організації (профспілковим представником)

підприємства, установи, організації.

Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій

обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у

відповідності з правилами їх ведення.

{ Стаття 144 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10

від 24.01.83; Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 }


Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно

і сумлінно виконують свої трудові обов'язки


Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові

обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі

соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки

до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і

т. ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні

по роботі.


Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги


За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі

органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями,

почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних

звань і звання кращого працівника за даною професією.


Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни


За порушення трудової дисципліни до працівника може бути

застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть

бути передбачені для окремих категорій працівників й інші

дисциплінарні стягнення.

{ Стаття 147 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6237-10

від 21.12.83, N 2444-11 від 27.06.86, N 5938-11 від 27.05.88;

Законом N 871-12 від 20.03.91 }


Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні

стягнення


Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано

право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на

посаду) даного працівника.

На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за

статутами, положеннями та іншими актами законодавства про

дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також

органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій

цієї статті.

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути

звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з

підстав, передбачених законодавством.

{ Кодекс доповнено статтею 147-1 згідно із Законом N 2134-12 від

18.02.92 }


Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення


Дисциплінарне стягнення застосовується власником або

уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку,

але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу

звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою

непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести

місяців з дня вчинення проступку.


Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень


До застосування дисциплінарного стягнення власник або

уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової

дисципліни письмові пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано

лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним

орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і

заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і

попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і

повідомляється працівникові під розписку.


Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення


Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у

порядку, встановленому чинним законодавством (глава XV цього

Кодексу).


Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення


Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення

працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то

він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової

дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то

стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи

заохочення до працівника не застосовуються.

{ Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2134-12 від

18.02.92 }


Стаття 152. Передача питання про порушення трудової

дисципліни на розгляд трудового колективу

або його органу


Власник або уповноважений ним орган має право замість

накладання дисциплінарного стягнення передати питання про

порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або

його органу.

{ Стаття 152 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8474-10

від 27.02.85; Законом N 871-12 від 20.03.91 }


Глава XI


^ ОХОРОНА ПРАЦІ


Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці


На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються

безпечні і нешкідливі умови праці.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається

на власника або уповноважений ним орган.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних

процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів

виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту,

що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови

повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати

сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому

травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що

запобігають виникненню професійних захворювань працівників.

Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від

працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для

життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про

охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої

роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його

життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього

середовища.

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих

для здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган

зобов'язаний повідомити про це орган державного нагляду за

охороною праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких

умовах.

На власника або уповноважений ним орган покладається

систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з

питань охорони праці, протипожежної охорони.

Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани

поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і

контролюють виконання цих планів.

{ Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8474-10

від 27.02.85; Законом N 3694-12 від 15.12.93 }


Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при

проектуванні, будівництві (виготовленні)

та реконструкції підприємств, об'єктів і

засобів виробництва


Проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій,

засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального

захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо

охорони праці.

Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні

засоби, що вводяться в дію після будівництва або реконструкції,

технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про

охорону праці.

{ Стаття 154 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від

15.12.93 }


Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств,

які не відповідають вимогам охорони праці


Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути

прийняті і введені в експлуатацію, якщо на них не створено

безпечних і нешкідливих умов праці.

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів

виробничого та соціально-культурного призначення без дозволу

органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

Власник, який створив нове підприємство, зобов'язаний

одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл

на початок його роботи.

{ Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10

від 24.01.83; Законом N 3694-12 від 15.12.93 }


Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових

машин та інших засобів виробництва, впровадження

нових технологій, що не відповідають вимогам

охорони праці


Виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин,

механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, а також

впровадження нових технологій без дозволу органів державного

нагляду за охороною праці забороняється.

{ Стаття 156 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від

15.12.93 }


Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні

акти про охорону праці


{ Дoкумeнт взятo з сайта ВPУ - http://zakon1.rada.gov.ua }


Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону

праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та

інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових

для виконання.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних

державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону

праці проводяться органами державного нагляду за охороною праці

за участю інших державних органів і професійних спілок у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні

документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати

вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного

нагляду за охороною праці.

У разі відсутності в нормативних актах про охорону праці

вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і

нешкідливих умов праці на певних роботах, власник або

уповноважений ним орган зобов'язаний вжити погоджених з органами

державного нагляду за охороною праці заходів, що забезпечать

безпеку працівників.

{ Стаття 157 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10

від 29.07.81, N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 3694-12 від

15.12.93 }


Стаття 158. Обов'язок власника або уповноваженого

ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов

праці працівників


Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вживати

заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників

шляхом впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і

техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог

ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та

усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих

приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань

тощо.

{ Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від

15.12.93 }


Стаття 159. Обов'язок працівника виконувати вимоги

нормативних актів про охорону праці


Працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону

праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням

та іншими засобами виробництва, користуватися засобами

колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених

колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи,

організації;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні

медичні огляди;

співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у

справі організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто

вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої

ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей,

які його оточують, і навколишньому природному середовищу,

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу

посадову особу.

{ Стаття 159 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10

від 29.07.81, N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 3694-12 від

15.12.93 }


Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних

актів про охорону праці


Постійний контроль за додержанням працівниками вимог

нормативних актів про охорону праці покладається на власника або

уповноважений ним орган.

Трудові колективи через обраних ними уповноважених,

професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників

контролюють додержання всіма працівниками нормативних актів про

охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях.

{ Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8474-10

від 27.02.85; Законом N 3694-12 від 15.12.93 }


Стаття 161. Заходи щодо охорони праці


Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю

професійних спілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони

праці відповідно до Закону України "Про охорону праці"

( 2694-12 ). План заходів щодо охорони праці включається до

колективного договору.

{ Стаття 161 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10

від 24.01.83 }


Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці


Для проведення заходів по охороні праці виділяються у

встановленому порядку кошти і необхідні матеріали. Витрачати ці

кошти і матеріали на інші цілі забороняється.

Порядок використання зазначених коштів і матеріалів

визначається в колективних договорах.

Трудові колективи контролюють використання коштів,

призначених на охорону праці.

{ Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10

від 24.01.83 }


Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших

засобів індивідуального захисту


На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а

також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у

несприятливих температурних умовах, працівникам видаються

безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне

взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати

комплектування та утримання засобів індивідуального захисту

відповідно до нормативних актів про охорону праці.

{ Стаття 163 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від

15.12.93 }


Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний

одяг і спеціальне взуття


Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття

матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання

не дозволяється.

Власник або уповноважений ним орган повинен компенсувати

працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів

індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі

цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за

власні кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з вини

працівника власник або уповноважений ним орган зобов'язаний

замінити їх за свій рахунок.

{ Стаття 164 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від

15.12.93 }


Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів


На роботах, зв'язаних з забрудненням, видається безплатно за

встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру

шкідливо діючих речовин, видаються безплатно за встановленими

нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби.


Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного

харчування


На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються

безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні

харчові продукти.

На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається

безплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне

харчування.


Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів

газованою солоною водою


Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний безплатно

постачати працівників гарячих цехів і виробничих ділянок газованою

солоною водою.

Цехи і виробничі ділянки, де організовується постачання

газованою солоною водою, визначаються органами санітарного

нагляду за погодженням з власником або уповноваженим ним органом.


Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку


Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому

повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та

деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених

законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і

відпочинку, які включаються у робочий час. Власник або

уповноважений ним орган, зобов'язаний обладнувати приміщення для

обігрівання і відпочинку працівників.

{ Стаття 168 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від

20.03.91 }


Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників

певних категорій


Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої

кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на

роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних

оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із

шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у

професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного

огляду осіб віком до 21 року.

Перелік професій, працівники яких підлягають медичному

оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються

Міністерством охорони здоров'я України за погодженням із Державним

комітетом України по нагляду за охороною праці.

{ Стаття 169 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11

від 27.05.88; Законом N 3694-12 від 15.12.93 }


Стаття 170. Переведення на легшу роботу


Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої

роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за

їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком

тимчасово або без обмеження строку.

При переведенні за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану

роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток

протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених

законодавством України, попередній середній заробіток зберігається

на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається

матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним

соціальним страхуванням.

{ Стаття 170 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3694-12

від 15.12.93, N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 }


Стаття 171. Обов'язки власника або уповноваженого ним

органу щодо розслідування та обліку нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій

на виробництві


Власник або уповноважений ним орган повинен проводити

розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві відповідно до порядку,

встановленого Кабінетом Міністрів України.

{ Стаття 171 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10

від 24.01.83; Законом N 3694-12 від 15.12.93 }


Стаття 172. Застосування праці інвалідів


У випадках, передбачених законодавством, на власника або

уповноважений ним орган покладається обов'язок організувати

навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно

до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний

робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові

умови праці.

Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час

без їх згоди не допускається (статті 55, 63).

{ Стаття 172 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від

15.12.93 }


Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження

здоров'я працівників


Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням

здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків,

відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

{ Стаття 173 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від

15.12.93; в редакції Закону N 429-IV ( 429-15 ) від 11.02.2003 }


{ Статтю 173-1 виключено на підставі Закону N 1356-XIV

( 1356-14 ) від 24.12.99 }0496423213456032.html
0496651412172926.html
0496925315986634.html
0497040716137790.html
0497245188072840.html